BiBo Care

Chăm sóc, theo dõi phát triển và tâm lý trẻ

Mốc phát triển của trẻ

Sự phát triển của trẻ bao gồm nhiều lĩnh vực gồm nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp, xã hội, vận động, thể chất ... Để đánh giá và theo dõi sự phát triển của trẻ, các nhà lâm sàng đã nghiên cứu và đề ra các mốc phát triển, có thể hiểu một cách đơn giản là "đến tuổi đó trẻ có thể làm được những gì". Tuỳ từng nhóm tác giả khác nhau cách phân chia lĩnh vực và các mốc phát triển có thể khác, nhưng nhìn chung tương đối đồng đều.

Một bé phát triển bình thường cần phải đạt được những mốc phát triển này, trong trường hợp trẻ chưa đạt, cần được đánh giá và khám ngay lập tức để phát hiện sớm các rối loạn của trẻ. Dưới đây là các mốc phát triển theo Judith K. Voress, Nils A. Pearson và bộ đánh giá phát triển của Bộ Y Tế. Phụ huynh và nhà chuyên môn nên tham khảo.